Shiny Garage Interior Quick Detailer – Vinyl Rens

Shiny Garage Interior Quick Detailer - Vinyl Rens

89,00 kr.

Alle indvendige elementer genvinder et frisk udseende på et par minutter, og UV-filtre vil beskytte dem mod yderligere falme

Beskrivelse

Interiør Quick Detailer er det andet produkt i vores serie af quickdetailer produkter, dedikeret til ethvert interiør. Du kan opfriske interiøret, fjerne mindre forureninger og genoprette elementernes naturlige look. Interiør Quick Detailer efterlader ikke striber på lakerede elementer.

Alle indvendige elementer genvinder et frisk udseende på et par minutter, og UV-filtre vil beskytte dem mod yderligere falme.

 

Brugsanvisning:

1. Spray produktet på overfladen og tør efter med en microfiber

2. Gentag om nødvendigt

 

Ekstra anvisninger:

Test produktet på et ikke synligt sted. Overfladen skal være afkølet. Lad ikke produktet tørre ud på overfladen.

Opbevares på ved 5-25° C.

Beskyttes mod sollys.

Må ikke nedfryses.

 

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke klassificeret som farlig i henhold til EU’s regulatoriske retningslinier..

Mærkningselementer Farepiktogrammer: Signalord: Ikke klassificeret

Faresætninger: Ikke klassificeret

Sikkerhedssætninger: Ikke klassificeret

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EUH210 – Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfüm (LIMONENE) Konserveringsmiddel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE) 2.3. Andre farer Der er ikke foretaget vurdering til bestemmelse af PBT og vPvB.

Yderligere information

Vægt N/A
Mængde

500ml

Missing Reviews.co.uk API Credentials