Shiny Garage Bug Off Insect Remover – Insektfjerner

Shiny Garage Bug Off Insect Remover - Insektfjerner

69,00 kr.250,00 kr.

Fjerner effektivt selv de mest genstridige insekter, som har sat sig fast på lakken. Også på din coatede bil.

Kategorier: , Varenummer: N/A Tags:

Beskrivelse

Bug Off Insect Remover – Din vej til en sikker fjernelse af dine insekter på bilen. Også på din coatede bil. Navnet siger egentligt sig selv -Bug Off.

En pH neutral, super effektiv insektfjerner, som løsner selv de mest genstridige insekter som har sat sig fast på lakken.

Insekter på lakken giver typisk flere problemer end bare insektet – skader på klar lakken, lakforsegler og fx coating ser man typisk. Der er derfor vigtigt, at få dem fjernet hurtigst muligt, så man undgå skader på lakken.

Shiny Garage Bug Off er special udviklet så det beskytter voks og coating optimalt, men også nemt kan fjerne insekter fra lakken.

 

Klar til brug.

Spray produktet på nedkølet overflade

Lad det virke i 60 sekunder – lad det ikke udtørre

Skyl grundigt med vand under tryk

Ekstra anvisninger:

Omrystes før brug

Opbevares på et køligt sted.

Beskyttes mod sollys.

Må ikke nedfryses.

FARE

Faresætninger: H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H315 Forårsager hudirritation.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8), alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

Yderligere information

Vægt N/A
Mængde

500ml, 5000ml

Missing Reviews.co.uk API Credentials