Shiny Garage Pre Wash Citrus Oil TFR – Traffic Film Remover

Shiny Garage Pre Wash Citrus Oil TFR - Traffic Film Remover

105,00 kr.

Et avanceret produkt til forvask, hvis opskrift er baseret på naturlige citrusolier. Produktet er kendt for dens affedtnings- og snavseopløsnings egenskaber

Beskrivelse

Pre-Wash Citrus Oil TFR er et avanceret produkt til forvask, hvis opskrift er baseret på naturlige citrusolier. Produktet er kendt for dens affedtnings- og snavsopløsningsegenskaber. I kombinationen med avancerede befugtnings- og chelateringsingredienser blev der skabt et ekstremt effektivt vaskeprodukt.

 

Pre-Wash Citrus Oil TFR blev formuleret som den perfekte partner til keramiske- og kvartsbaseret coatings.

 

 

Det er nu endnu bedre rengøringsegenskaber takket være brugen af nye råvarer.
Vi har forbedret de økonomiske egenskaber, som gør det muligt at bruge produktet som skum til forvaske.
Vi har sænket natriumhydroxid indholdet.
Vi har øget indholdet af citrusolier.

 

 

Forvask Citrusolie: takket være dets meget gode affedtningsegenskaber, er det ideelt egnet til klargøring af lak før vask eller lakkorrektion.

Produktet løsner kvarts- og keramiskbelægninger uden at påvirke deres struktur, kan påvirke voks lakforsegling af dårlig kvalitet. Det er helt sikkert for sarte kropsdele.
Fjerner trafikskidt og insekter perfekt.

 

Pre-Wash Citrus Oil kan bruges som en spray eller som et aktivt skum.

 

Anvendelse:
– Sørg for, at overfladen er kølig,
– må ikke anvendes i direkte sollys
Skumlanse:
1. 100 ml produkt fortyndes i 1 liter varmt vand,
2.   spray overfladen og lad stå i 4-5 minutter og skyl,
tryksprøjten:
1. afhængigt af tilsmudsningsgraden fortyndes produktet i 1 liter varmt vand,
2. sprøjt overfladen og lad stå i 4-5 minutter,
3. Lad det ikke tørre og skyl derefter.

Tungt snavset / forvasket – 50 ml af produktet pr. 1 liter vand
Regelmæssig vask af sikrede biler – 25 ml af produktet pr. 1 liter vand.

 

*Databladet ligger under downloads

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

Yderligere information

Vægt N/A
Mængde

1000ml

Missing Reviews.co.uk API Credentials